Produkty
Family Care Company

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza politya prywatności określa jak SPLAT GLOBAL LLC, zarejestrowany pod numerem 1037739476312 (dalej  “SPLAT”), przetwarza dane osobowe uzyskane od Państwa  w momencie gdy odwiedzacie strony internetowe będące własnością i prowadzone przez Splat (dalej “Strony Internetowe”) i korzystacie z usług tam oferowanych. Dotyczy to następujących Stron Internetowych:

www.splatglobal.com

pl.splatglobal.com

splatexpert.pl

W powyższym zakresie dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które mogą być określone, bezpośrednio albo pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do danych osoby których dotyczą takich jak nazwisko, numer identyfikacyjny , dane dotyczące miejsca pobytu, dane pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną w sieci albo w odniesieniu do jednego albo kilku czynników konkretnie określających  osobę fizyczną z punktu widzenia jej cech psychofizycznych, osobowościowych lub kulturowych, kodu genetycznego, pozycji społecznej albo działalności gospodarczej. 

Przetwarzanie oznacza każde działanie wykonywane w odniesieniu do danych osobowych takie jak zbieranie, zapisywanie, zarządzanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub wprowadzanie zmian, odzyskiwanie, consulting, korzystanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie albo udostępnianie w inny sposób, łączenie, ograniczanie przetwarzania, usuwanie albo niszczenie.

Rejestracja i korzystanie z naszych usług i produktów.

Będziemy przetwarzali dane osobowe bezpośrednio przekazane przez Państwa, np. gdy rejestrujecie się Państwo udostępniając dane do umowy, wysyłając nam zapytania, przygotowując albo składając zlecenia, otwierając pliki zapisane w sieci albo zawierając umowy serwisowe.  Takie dane osobowe mogą zawierać między innymi Państwa imię i nazwisko, adres e-mailowy, dane kontaktowe, dane firmy, oznaczenie kraju, informacje dotyczące zapytania i zlecenia.

SPLAT zbiera dane osobowe i korzysta z nich jedynie w celu świadczenia Państwu zamówionych usług, zarządzania danymi kontraktowymi oraz identyfikacji Państwa dla celów komunikacji.    Jesteśmy także w kontakcie z Państwem poprzez nasze sekcje ogólnych zapytań albo odpowiadając na reklamacje albo na oceny naszych usług przekazywane przez Państwa albo z tego powodu, że byliśmy albo jesteśmy stroną umowy z Państwem.  Podstawą takiego przetwarzania jest Artykuł 6 (1) 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej “RODO”) który pozwala na przetwarzanie danych gdy jest ono niezbędne do zawarcia albo wykonywania umowy z Państwem. 

Możemy także od czasu do czasu kontaktować się w celu oceny poziomu Państwa zadowolenia z naszych produktów i usług a także możemy przeprowadzać inne badania rynkowe. 

Przetwarzamy dane osobowe i dane umowne, które dostarczyliście Państwo w momencie rejestracji aby bezpośrednio poinformować Państwa o naszych dodatkowych produktach i usługach, np.  drogą mailową możecie Państwo zostać dołączeni do listy wysyłkowej naszych e-maili informacyjnych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu bezpośredniej reklamy powiązanych produktów i usług jest dla nas uzasadnionym interesem jako podmiotu prowadzącego tą stronę internetową ( Artykuł 6 (1) 1 lit. f RODO.

Możecie sprzeciwić się Państwo w każdym momencie przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Powstrzymamy się wtedy od jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim było to prowadzone w takim celu.  Możecie poinformować nas Państwo o swoim sprzeciwie przedkładając formularz na stronę pl.splatglobal.com. Możecie Państwo także zakończyć otrzymywanie tej usługi korzystając z linka dostarczanego w każdym mailu informacyjnym.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie w jakim jest to potrzebne do wykonywania obowiązków którym podlegamy jako administrator danych osobowych, w szczególności mające zastosowanie przepisy księgowe i podatkowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest  Artykuł 6 (1) 1 lit. c RODO. 

O ile nie mają zastosowania wyjątki w odniesieniu do konkretnych usług wskazanych poniżej, Państwa dane osobowe będą zachowane  tak długo jak jest wykorzystywane konto użytkownika. Jeśli brak jest aktywności na koncie użytkownika, Państwa dane osobowe zostaną usunięte jak tylko cel przetwarzania został wykonany. Ustawowo określone obowiązki dotyczące przechowywania danych albo potrzeba podjęcia działań prawnych w związku z niewłaściwym wykonywaniem usług mogą prowadzić do dłuższego przechowywania Państwa danych osobowych. Poinformujemy Państwa odpowiednio o takich sytuacjach.

Dane zebrane od stron trzecich

Możemy także zbierać Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko i dane kontaktowe w celu informowania Państwa o naszych produktach i usługach od stron trzecich – organizatorów targów i webinariów - w których uczestniczymy.

Podstawę prawną dla takiego przetwarzania danych stanowi Artykuł 6 (1) 1 lit. f RODO  ponieważ w uzasadnionym interesie naszej spółki leży utrzymywanie bazy użytkowników, udostępnianie Strony Internetowej nowym użytkownikom oraz informowanie  (potencjalnych) użytkowników o usługach, których dostarczanie organizuje i prowadzi SPLAT.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który powodowałby automatyczne podejmowanie decyzji wywołujących skutki prawne dla Państwa albo negatywnie naruszających Państwa interesy.

Automatyczne zbieranie danych osobowych

Kiedy odwiedzacie Państwo Stronę Internetową dla celów informacyjnych, tj. bez dokonania rejestracji, możemy automatycznie zbierać i przechowywać niektóre dane w plikach „cookie”. Korzystamy z takich danych tylko po to aby wspomóc skuteczne świadczenie usługi  (np. po to aby zapewnić współdziałanie naszej strony internetowej z urządzeniami naszych użytkowników końcowych albo aby umożliwić Państwu wejścię na naszą stronę internetową). Podstawę prawną dla takiego przetwarzania stanowi Artykuł 6 (1) 1 lit. b RODO. 

W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w trakcie korzystania z “cookies” lub innych podobnych technologii , które są używane dla innych celów  np. wspomaganie naszej strony internetowej albo celów marketingowych, podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 (1) lit. f RODO ponieważ  w uzasadnionym interesie naszej spółki leży utrzymywanie bazy użytkowników, udostępnianie Strony Internetowej nowym użytkownikom oraz informowanie  (potencjalnych) użytkowników o usługach, których dostarczanie organizuje i dostarcza SPLAT.

“Cookies”, które używamy pozwalają nam zobaczyć:

  • Domenę internetową i adres IP, z którego uzyskujecie Państwo dostęp do naszej Strony Internetowej; 
  • Typ przeglądarki internetowej i system operacyjny komputera; 
  • Datę i czas, kiedy odwiedzacie Państwo naszą Stronę Internetową; 
  • Strony, które odwiedzacie Państwo na naszej Stronie Internetowej; 
  • Strony, którymi dzielicie się Państwo w mediach społecznościowych i w jakiej sieci mediów społecznościowych; 
  • Jeśli połączyliście się Państwo z naszą Stroną Internetową z innej strony- adres takiej strony internetowej:
  • Jeśli połączyliście się Państwo z naszą Stroną Internetową z użyciem wyszukiwarki – adres tamtej strony internetowej i termin wyszukiwania użyty aby nas znaleźć.

Możecie Państwo kontrolować korzystanie z “cookies” używając konfiguratora “cookies” na Stronie Internetowej  albo zmieniając ustawienia przeglądarki (szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.allaboutcookies.org).

Odbiorca danych osobowych

W ramach SPLAT, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do różnych podmiotów z Grupy SPLAT.  Podstawą prawną dla takiego przekazywania jest uzasadniony interes Grupy SPLAT w grupowym wsparciu dla klientów jak również uzasadniony interes naszej grupy w zagwarantowaniu sprawnego współdziałania pomiędzy naszymi podmiotami w powyższym celu.

Możemy angażować strony trzecie – spółki I osoby fizyczne - którzy pomagają w dostarczaniu naszych produktów,  usług wsparcia klienta, hostingu i dostarczaniu treści jak również podmioty świadczące usługi płatnicze. Podstawę prawną dla przekazywania i przetwarzania danych stanowi Art. 28 RODO w związku z umowami o przetwarzanie danych, które zawarliśmy ze stronami trzecimi.

W związku z powyższym, nasi podwykonawcy będą korzystali z Państwa danych osobowych wyłącznie w zakresie potrzebnym do wykonywania ich funkcji i będą umownie zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie na Państwa rzecz i zgodnie z naszymi zleceniami. 

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe jeśli pozwalają na to albo wymagają przepisy prawa (np. jeśli wynika to z danego przepisu prawa albo zarządzenia sądu). Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest Art. 6 (1) 1 lit. C RODO.  

Transgraniczne przekazywanie danych

W związku z naszymi działaniami związanymi z udostępnianiem informacji, o których mowa powyżej, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów ( w tym do krajów  spoza Unii Europejskiej), które mogą mieć inne standardy ochrony danych osobowych niż Państwa kraj zamieszkania. Zwracamy uwagę, że dane przetwarzane za granicą mogą podlegać zagranicznemu ustawodawstwu i być dostępne zagranicznym władzom, sądom, organom wykonywania prawa i zagranicznym regulatorom. Niezależnie od tego, podejmiemy w rozsądnym zakresie starania aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony danych również wtedy gdy przekazujemy Państwa dane do takich krajów.

SPLAT uzyskał akceptację dla swoich Wiążących Reguł Korporacyjnych (jako administrator) a przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich poza Unię Europejską/Europejski Obszar  Gospodarczy podlega tym Regułom.

W przypadku przekazania danych poza Unię Europejską, takie przekazanie jest chronione przez Standardowe Klauzule Umowne UE. Możecie Państwo znależć dalsze informacje na ten temat na stronie: httpss://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Okresy przechowywania

Dążymy do maksymalnego ograniczenia naszych działań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku braku wskazania konkretnych okresów przechowywania danych w tej Polityce Prywatności, Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo jak jest to potrzebne dla zrealizowania celu, dla którego je zebraliśmy albo, ewentualnie, tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące zachowania danych.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy istotne środki ostrożności dla ochrony danych osobowych. W celu ochrony informacji i usług informatycznych, SPLAT stosuje najlepsze na świecie środki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni  i przestrzega organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa określonych przez wewnętrzne dokumenty o ochronie bezpieczeństwa informacji.

Prawa osób których dane dotyczą

Możecie być Państwo uprawnieni do bezpłatnego skorzystania z następujących środków:

a.  domagania się (i) informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, oraz (ii) dostępu do lub (iii) kopii Państwa danych osobowych, w tym określenia celów przetwarzania, rodzajów przetwarzanych danych, oraz odbiorców albo rodzajów odbiorców którym dane są ujawniane a gdzie jest to możliwe również wskazania przewidywanych okresów kiedy dane osobowe będą przechowywane, albo, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane dla określenia takiego okresu; 

b. żądania poprawienia, usunięcia albo ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, np. z uwagi na (i) niekompletny albo niewłaściwy charakter przetwarzanych danych osobowych, (ii), że przetwarzanie nie jest już potrzebne dla celów dla których zebrano dane osobowe, (iii) że zgoda, która była podstawą dla przetwarzania została wycofana albo (iv) skorzystaliście Państwo z istniejącego prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez strony trzecie, przekażemy Państwa żądanie poprawienia, usunięcia albo ograniczenia zakresu przetwarzania również takim stronom trzecim chyba, że okaże się to niemożliwe albo wymaga podjęcia nieproporcjonalnie dużych wysiłków; 

c. otrzymania danych dotyczących Państwa, które Państwo przekazaliście nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i dającym się odczytać informatycznie formacie i do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; jeśli będzie to technicznie wykonalne będziecie mieli Państwo prawo zlecić abyśmy przekazali dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, 

d. odmówić zgody na przetwarzanie oraz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek momencie (bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody);

e. sprzeciwić się w jakimkolwiek momencie przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego albo, biorąc pod uwagę przyczyny związane z Państwa indywidualną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w innych celach; 

f. nie podlegać jakimkolwiek indywidualnym automatycznym decyzjom (automatycznym decyzjom opartym na automatycznym przetwarzaniu danych dla celów oceny pewnych czynników osobistych) które wywoływałyby skutki prawne dla Państwa albo w podobny sposób negatywnie wpływałyby na Państwa sytuację; 

g. podejmowania działań prawnych w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia Państwa praw dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych jak również składania skarg do organów zajmujących się ochroną danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

SPLAT może zmienić albo zaktualizować Politykę Prywatności bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie takie zmiany wejdą w życie z momentem ich umieszczenia na Stronie Internetowej. Monitorowanie takich zmian jest po Państwa stronie. Ostatnie zmiany do Polityki Prywatności zostały wprowadzone w dacie wskazanej na początku tej Polityki Prywatności.

Dane Kontaktowe

Jeśli macie Państwa jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności,  prosimy o kontakt z odpowiedzialnymi osobami z naszej strony poprzez ecdm@splatglobal.com. Niestety ale mailowo możemy odpowiadać tylko na ogólne zapytania dotyczące Polityki Prywatności.

Życzymy Państwu miłego korzystania ze Strony Internetowej !